Nieuwsbrief
Inloggen
  • 0 producten
Winkelwagen
 
Algemene Voorwaarden van KBL Schoonmaakcentrum

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op - en maken dus onderdeel uit van - alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met KBL Schoonmaakcentrum B.V.   -verder KBL -. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. De algemene voorwaarden van KBL prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en/of contractspartner. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden KBL slechts voorzover deze afwijkende bepalingen door KBL schriftelijk zijn bevestigd.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt hieronder mede contractant verstaan, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten.

1.4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van 'goederen' wordt hieronder mede verstaan 'diensten'

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van KBL, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend en eerst bindend nadat door KBL een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven. Bestellingen, aangenomen door alsmede voorwaarden en bedingen, overeengekomen met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, moeten door KBL schriftelijk worden bevestigd, alvorens zij KBL binden.

2.2. Bruikleenartikelen worden uitsluitend geleverd mits afname van de bijbehorende vullingen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte van KBL door opdrachtgever, danwel door verzending van een orderbevestiging zijdens KBL. Zonodig, kan door KBL een door opdrachtgever getekende akkoordverklaring worden gevraagd. KBL is niet gehouden tot uitvoering van de betreffende overeenkomst over te gaan, indien en zolang de offerte van KBL niet is geretourneerd, danwel de eventueel verlangde akkoordverklaring niet in het bezit is van KBL.

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien KBL deze schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4. Levertijd/Leveringen

4.1. Levertijden worden door KBL bij benadering vastgesteld en onder het voorbehoud van onverstoorde voortgang van de werkzaamheden of aanvoer van producten, goederen en materialen.

4.2. Overschrijding van de levertijd, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een overschrijding van levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, opdrachtgever aanspraak geven op een schadevergoeding, terwijl voorts opdrachtgever KBL vrijwaart voor alle aanspraken, die derden jegens KBL terzake geldend maken.

4.4. KBL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor goederen in gedeelten te leveren, terwijl voorts indien blijkt dat de ontvangen goederen niet geheel overeenstemmen met de bestelde goederen, zulks voor rekening en risico van opdrachtgever is.

4.5. Indien verzending van de goederen door KBL geschiedt, zijn kosten en emballage, transport, in- en uitladen voor rekening van KBL, aangeduid met het begrip 'franco'. vrachtkosten in rekening. Verzendingen per post worden de portokosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Bovenstaand artikel 4.5 geldt alleen voor Nederland.

4.6. Indien blijkt dat de goederen niet op de afgesproken datum en plaats kunnen worden afgeleverd is dat voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever aansprakelijk is voor alle schade die daaruit voortvloeit, waaronder begrepen de kosten van opslag elders. KBL is niet gehouden tot opslag van de goederen over te gaan alvorens opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld ter dekking van de kosten van een eventuele opslag.

4.7. De door KBL verstrekte opgave terzake van maten en gewichten en hoeveelheden van de eenheden of onderdelen waarin de goederen worden geleverd gelden bij benadering; op de overeengekomen maten, gewichten en hoeveelheden en onderdelen is een speling van 15% toegestaan, zowel naar boven als naar beneden zonder dat zulks van invloed is op de overeengekomen koopprijs.

Artikel 5. Overmacht

5.1. Als overmacht wordt beschouwd de situatie dat van KBL nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waarbij KBL het recht voorbehoudt de overeenkomst zonder tussenkomst van de Rechter als ontbonden te beschouwen en/of op te schorten tot een nader tijdstip, zonder dat KBL tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.2. Onder de in dit Artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoer verboden, depreciatie van de muntsoort waarin betaling zal plaats hebben, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of opvordering van de voorraden bij KBL of bij de toeleveranciers van KBL door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnatie , transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet of niet tijdige levering door de leveranciers van KBL, staking, boycot, machinebreuk en andere stagnaties van welke aard ook in het bedrijf van KBL of in de toeleveringsbedrijven van KBL.

Artikel 6. Prijzen

6.1. Levering geschiedt tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief B.T.W. en de voor rekening van opdrachtgever komende vervoers- en andere bijkomende kosten.

6.2. KBL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door KBL te betrekken goederen en van diensten, waarvan KBL gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen, ook indien zodanige prijsverhogingen het gevolg zijn van wijzigingen in de koersen van buitenlandse valuta of verhogingen van de invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen.

6.3 Artikelen die speciaal besteld zijn voor de afnemer, dienen te allen tijde te worden afgenomen tegen de daarvoor afgesproken prijs.

Artikel 7. Reclame

7.1. Reclames moeten binnen 10 dagen nadat de opdrachtgever de levering ontvangen heeft schriftelijk en gemotiveerd bij KBL zijn ingediend.Na ommekomst van de periode van 10 dagen na levering is elk recht op reclame vervallen. Een beroep op deze bepaling ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale faktuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van KBL kan voor die goederen waarover gereclameerd is, de betaling opgeschort worden.

7.2. Indien KBL van oordeel is dat een klacht over een leverantie terecht is ingediend en KBL op grond daarvan van oordeel is dat de betreffende goederen dienen te worden vervangen, gaat KBL eerst hiertoe over indien de opdrachtgever de goederen waarover gereclameerd is na schriftelijke toestemming van KBL aan KBL heeft geretourneerd in de originele verpakking. Retourzendingen in verband met reclames zijn voor volledige rekening en risico van de opdrachtgever.

7.3. Goederen aan de magazijnen van KBL afgehaald, worden geacht door of namens de opdrachtgever te zijn gecontroleerd en aanvaard. Latere reclame op deze goederen zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 8. Garantie

8.1. Garantie wordt door KBL uitsluitend verstrekt indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen en blijft te allen tijde beperkt tot - naar keuze van KBL- herstel of terugbetaling van de koopprijs c.q. vervanging van de door KBL geleverde goederen.

8.2. Een overeengekomen garantie vervalt indien de goederen door de opdrachtgever onjuist worden gebruikt, zulks volledig ter beoordeling aan KBL.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel - hoe ook ontstaan en door wie of wat ook veroorzaakt - blijft te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de netto-faktuurwaarde van de laatst geleverde goederen waarmee de schade verband houdt c.q. waardoor de schade is veroorzaakt.

9.2. Voor alle schade, materieel of immaterieel, welke een bedrag beloopt boven het onder sub 1 van dit Artikel genoemde bedrag, is opdrachtgever aansprakelijk, waarbij opdrachtgever KBL vrijwaart voor alle aanspraken die derden jegens KBL geldend zouden kunnen of willen maken.

9.3. Voor schade, materieel of immaterieel, welke direct en/of indirect voortvloeit uit de door KBL geleverde producten, is KBL nimmer verder aansprakelijk dan tot de factuurwaarde van de geleverde producten, waaruit de schade is voortgevloeid c.q. waarmee de schade verband houdt.

Artikel 10. Eigendom

10.1. KBL blijft eigenaar van alle aan opdrachtgever geleverde producten totdat volledige betaling van alle vorderingen die KBL uit welke hoofde ook op de opdrachtgever heeft, met inbegrip van de vorderingen uit hoofde van rente en kosten, heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud als hieromschreven strekt zich derhalve tevens uit over de reeds door opdrachtgever betaalde en door KBL geleverde goederen.

10.2. Ingeval van terugneming van goederen is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden, waarbij KBL zich het recht voorbehoudt om vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente te verrekenen en/of te vorderen.

10.3. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem/haar zijn geleverd het risico van alle direct en/of indirecte schade, die aan of door goederen van KBL mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van KBL conform sub 1 van dit Artikel.

10.4. KBL is gerechtigd iedere levering aan opdrachtgever op te schorten totdat alle aan opdrachtgever aan KBL verschuldigde bedragen – uit welke hoofde ook - zijn voldaan.

10.5. KBL is te allen tijde gerechtigd het stellen van voldoende zekerheid te eisen van opdrachtgever in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, danwelanderszins. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen voor al hetgeen hij aan KBL verschuldigd is en/of zal worden, is KBL gerechtigd de levering van Goederen en/of materialen en/of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat de gewenste zekerheid is ontvangen.

Artikel 11. Betaling

11.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de in de offerte/prijsopgave van KBL genoemde betalingsvoorwaarden. Voorts zijn de navolgende betalingsvoorwaarden van kracht.

11.2. Betaling van de facturen van KBL dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders schriftelijk overeen te zijn gekomen met opdrachtgever.

11.3. Alle door opdrachtgever gedane betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen.

11.4. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is opdrachtgever nimmer toegestaan tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van niet tijdige betaling binnen de hierboven genoemde termijn is KBL gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of naar keuze te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat KBL tot enige schadevergoeding of nakoming gehouden is.

11.5. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is KBL gerechtigd de vordering te verhogen met rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, zonder enige nadere sommatie of ingebrekestelling.

11.6. Ingeval van niet tijdige betaling is KBL genoodzaakt het verschuldigde bedrag te laten incasseren. Alsdan zal de opdrachtgever terzake van de buitengerechtelijke incassokosten dienen te voldoen 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100.00.

11.7. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van de overeengekomen termijn of vervaldag, bij non-acceptatie van een wissel of niet-betaling op de vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, danwel enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt- ingeval van rechtspersoon - in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Ten aanzien van de geschillen ontstaan terzake van - of in verband met de door KBL gesloten overeenkomsten of gedane offertes – zal Nederlands recht van toepassing zijn.

12.2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en KBL, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen, zullen worden voorgelegd aan de gewone burgerlijke Rechter in Nederland.

KBL Schoonmaakcentrum B.V..,

Noord-Scharwoude, 01-01-2014, Noord-Scharwoude

Hilco Kooistra

Eigenaar/Directeur

 

Garantie bepalingen (onderhoud)

1. Indien geen onderhoudsabonnement is afgesloten geldt de garantie gedurende en periode van 12 maanden na levering. Bij afsluiten van een onderhoudsabonnement zie de daarvoor beschikbare garantie bepalingen. (KBL service plan).

2. De genoemde garantie geldt niet:

- wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigelijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

- wanneer niet is voldaan aan de bepalende garantievoorwaarden.

- wanneer niet conform de gebruiksaanwijzing wordt gehandeld.

- wanneer geen aankoopfactuur overlegd kan worden.

- wanneer serieplaat verwijderd is.

- wanneer niet alle betreffende facturen zijn voldaan.

- wanneer reparatie's of poging daartoe door anderen dan de Technische Dienst van KBL uitgevoerd zijn.

3. Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- losse accesoires.

- defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk onder een goede uitgebreide inboedel c.q. bedrijfsverzekering valt.

- beschadiging.

- slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en filters.